Wierzymy, że prywatność należy do podstawowych praw człowieka.

Star Wood Adrian Starowicz z siedzibą w 05-091 Ząbki, 11 Listopada 55 szanuje prawa jednostek do prywatności oraz ochrony ich danych osobowych. Dostrzega konieczność prowadzenia otwartej i uczciwej komunikacji. Zbiera i wykorzystuje dane osobowe w możliwie minimalanym zakresie, w celu zaspokajania potrzeb osób powierzających te dane oraz w celu prowadzenia swojej działalności. Ukierunkowuje swoje działania na zagwarantowanie poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.

 

 

Zasady ochrony danych:

1. Administratorem danych osobowych jest StarWood Adrian Starowicz z siedzibą w 05-091 Ząbki, 11 Listopada 55.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Przedsięwzięte zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub bezprawnemu ujawnieniu danych osobowych.

3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu:

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i wykorzystywane    tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

- udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

- marketingu własnych produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z wykorzystaniem profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane. - w przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia praw i potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. 

- przez okres wynikający z innych przepisów prawa, jak rozliczenie podatkowe czy wystawienie faktur na życzenie osoby, której dane dotyczą – dane przechowywane są przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim – naszym partnerom takim jak firma kurierska czy biuro ksiegowe – wyłącznie na potrzeby prawidłowego wykonania umowy. Dodatkowo, udostępniam dane uprawnionym organom państwowym, działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani je udostępnić.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji lub usunięcia (bycia zapomnianym).

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

- jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy daj nam znać: starwoodepoxy@gmail.com

- oczywiście, w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli urzędu państwowego, powołanego do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Funkcję tę w Polsce pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)

 

StarWood Adrian Starowicz z siedzibą w 05-091 Ząbki, 11 Listopada 55 zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Jeżeli takie zmiany nastąpią, zostaną opublikowane. Aktualna wersja polityki prywatności będzie dostępna tutaj: https://www.starwoodepoxy.com